TARO מוסרת תוצאות ל-31 בדצמבר 2019

דרוג:

הותורן, ניו יורק, 4 בפברואר 2020, (BUSINESS WIRE):

תרו תעשייה רוקחית בע"מ (NYSE:TARO) ("תרו" או "החברה") פרסמה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות בשלושת ובתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2019.

דגשים ברבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר 2019 – לעומת 31 בדצמבר 2018

 • המכירות נטו של 147.7 מיליון דולר קטנו ב-28.7 מיליון דולר, בעיקר בגלל תחרות.
 • הרווח הגולמי של $94.1 מיליון דולר (63.7% מהמכירות נטו לעומת 66.6%) קטן ב-23.4 מיליון דולר.
 • הוצאות המחקר ופיתוח (מו"פ) של 15.0 מיליון דולר נשארו קבועות.
 • הוצאות המכירה, שיווק, כלליות והנהלה של 20.9 מיליון דולר קטנו ב-3.9 מיליון דולר.
 • ההכנסה התפעולית של 58.2 מיליון דולר (39.4% מהמכירות נטו לעומת 44.8%)  קטנה ב-20.7 מיליון דולר.
 • ההכנסה מריבית וההכנסה הפיננסית האחרת של 8.5 מיליון דולר גדלו במעט.
 • ההכנסה ממטבע זר (מט"ח) של 3.3 מיליון דולר קטנה ב-27.4 מיליון דולר, בעיקר בגלל ההתחלה של חשבונאות גידור בהתאם ל-ASU No. 2017-12 והשינוי במטבע הפונקציונלי של חברת הבת הקנדית שלנו לדולר אמריקני.
 • ההוצאה על מיסים של 2.9 מיליון דולר קטנה ב-22.9 מיליון דולר, ביטוי להשפעה של סעיף חד פעמי.

·  ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 67.7 מיליון דולר לעומת 93.5 מיליון דולר, קיטון של 25.8 מיליון דולר, כי הקיטון בהכנסה התפעולית ובהכנסה ממט"ח קוזז חלקית על ידי הקיטון בהוצאה על מיסים, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה  $1.76 לעומת $2.40.

דגשים בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2019 – לעומת 31 בדצמבר 2018

 • המכירות נטו של 469.8 מיליון דולר גדלו ב-20.1 מיליון דולר
 • הרווח הגולמי של 297.5 מיליון דולר (63.3% מהמכירות נטו לעומת 66.6%) קטן ב-28.7 מיליון דולר.
 • הוצאות המו"פ של 44.0 מיליון דולר גדלו ב-1.3 מיליון דולר.
 • הוצאות המכירה, שיווק, כלליות והנהלה של 64.3 מיליון דולר קטנו ב-2.3 מיליון דולר.
 • העתודה להסדרים והפסדים הייתה 0.2 מיליון דולר בזכות, לעומת 4.0 מיליון דולר בזכות (בגלל הסדר לגבי הפרת פטנט) בשנה הקודמת.
 • ההכנסה התפעולית של 189.3 מיליון דולר (40.3% מהמכירות נטו לעומת 45.1%)  קטנה ב-31.5 מיליון דולר.
 • ההכנסה מריבית וההכנסה הפיננסית האחרת גדלו ב-1.7 מיליון דולר ל-27.0 מיליון דולר.
 • הכנסה ממט"ח של 11.1 מיליון דולר לעומת 34.7 מיליון דולר ב-2018 - השפעה שלילית של 23.6 מיליון דולר - בעיקר בגלל ההתחלה של חשבונאות גידור והשינוי במטבע הפונקציונלי של חברת הבת הקנדית שלנו לדולר אמריקני מ-1 באפריל 2019 שהוזכרו לעיל.
 • ההוצאה על מיסים של 39.6 מיליון דולר קטנה ב-19.5 מיליון דולר, בגלל הסעיף החד פעמי ברבעון שהוזכר לעיל.

·  ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 190.0 מיליון דולר לעומת 223.3 מיליון דולר, קיטון של 33.3 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה $4.93 לעומת 5.71$.

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן

 • תזרים המזומנים שהגיע מפעילות בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2019 היה 222.0 מיליון דולר, לעומת 265.1 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2018.
 • נכון ל-31 בדצמבר 2019, המזומנים ושווי ערך מזומנים וניירות ערך סחירים (לטווח קצר ולטווח ארוך), גדלו ב-176.8 מיליון דולר ל-1.5 מיליארד דולר לעומת 31 במרץ 2019. המזומנים ושווי ערך מזומנים משקפים את ההשפעה של הצעת הרכש בסך 26.8 מיליון דולר ששולמה בדצמבר 2019.

מר עודאי בלדוטה, מנכ"ל תרו, אמר: "למרות שבערך 75% מהמוצרים שלנו מדורגים בשני (2) המקומות הראשונים -- כשמודדים לפי נתח שוק -- הביצועים הפיננסיים של הרבעון הזה משקפים, במידה רבה, את דינמיקת השוק הקשה המתמשכת במיוחד בשוק הגנרי האמריקני. בתגובה לאמון שהלקוחות והחולים שלנו נותנים בנו, אנחנו ממשיכים להשקיע במו"פ כדי לחזק את היצע המוצרים שלנו. המטרה של ההשקעה הזאת, יחד עם השקעות בהזדמנויות אסטרטגיות לא אורגניות, היא ליצור ערך לבעלי המניות בטווח הארוך".

אישורים של FDA ובקשות לאישורים

החברה קיבלה לאחרונה אישורי ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור בקשה אחת לתרופה חדשה במסלול מקוצר (ANDA): Azithromycin for Oral Suspension USP, 200 mg per 5mL. לחברה יש עכשיו בסך הכל עשרים ושלוש בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA, כולל שבעה אישורים זמניים.

התוצאות של הצעת הרכש

ב-19 בדצמבר 2019 תרו הודיעה על התוצאות הסופיות של הצעת הרכש באמצעות "מכירה פומבית הולנדית" מותאמת שלה שבה החברה קיבלה לתשלום 280,719 מניות רגילות כולל כל "שברי היחידה" שהוצעו באופן המתאים, במחיר הרכישה הסופי של $91.00 למניה, תמורת מחיר רכישה מיצרפי של בערך 25.5 מיליון דולר (לא כולל עמלות והוצאות שקשורות להצעת הרכש).

החברה מזהירה שהמידע הכספי שלעיל לא מבוקר ויכול להיות כפוף לשינויים.

אודות תרו

תרו תעשייה רוקחית בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשייה רוקחית בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

הצהרת חוף מבטחים

הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים הוכנו על אותו בסיס כמו הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים, ולדעת ההנהלה, משקפים את כל ההתאמות הנחוצות כדי להציג באופן הוגן את המצב הכספי ותוצאות הפעילות של החברה. יש לקרוא את הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים יחד עם הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה שכלולים בדוח השנתי של החברה על גבי טופס F-20, כפי שהוגש ל-SEC.

אמירות מסוימות בהודעה זאת הן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו ב-Private Securities Litigation Reform Act של 1995. אמירות אלה כוללות, אך לא רק, אמירות שלא מתארות עובדות היסטוריות או שמתייחסות או קשורות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיקרו או לשון דומה, ואמירות בנוגע לביצועים הכספיים של החברה, הזמינות של מידע כספי והערכות של תוצאות כספיות ומידע לגבי שנת הכספים 2020. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות שמשתקפות במידע צופה פני עתיד זה מבוססות על הנחות סבירות, היא לא יכולה לתת ערובות לכך שהציפיות שלה יתגשמו. גורמים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים תנאים כלכליים כלליים מקומיים ובינ"ל, תנאי השוק והענף, שינויים במצב הפיננסי של החברה, תביעות משפטיות שיוגשו על ידי צד כלשהו לבית משפט כלשהו בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה שתרו פועלת בה, פעולות רגולציה וחקיקה במדינות שתרו פועלת בהן, וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדוחות של החברה לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוחות השנתיים שלה על גבי טופס 20-F. מידע צופה פני עתיד ישים רק ביום שבו הוא מפורסם. החברה לא מתחייבת לעדכן, לשנות או לתקן מידע צופה פני עתיד כלשהו, בין אם כתוצאה של מידע חדש, התפתחויות נוספות או עוקבות או מסיבה אחרת.

אנשי קשר

William J. Coote
AVP, Treasurer and Investor Relations – Interim CFO
(914) 345-9001
William.Coote@Taro.com

תגיות של המאמר: 

כתבות נוספות בקטגוריה קריירה ועבודה, כספים ופיננסים

תרו ממנה מנהלת כספים ראשית חדשה תרו תעשייה רוקחית בע"מ (NYSE:TARO) ("תרו" או "החבר
ג'ייסון קילאר מונה למנכ"ל וורנר מדיה המנהל הבכיר מהמדיה, בידור וטכנולוגיה ג'ייסון קילאר
רליף הולדינג מודיעה על הסגירה של ההסכם להחלפת מניות שלה עם סונט RELIEF THERAPEUTICS Holding SA מודיעה על הסגירה של
US Lighting Group מודיעה שמייק וידמסק מצטרף ל-Intellitronix Corporation כמנהל התפעול US Lighting Group, יצרנית מובילה של אלקטרוניקה ורו
אנטרה ביו מודיעה על התוצאות הכספיות והתפעוליות שלה ברבעון ובשנת 2019 Entera Bio Ltd. (NASDAQ: ENTX), מובילה בפיתוח של ת
Mary Kay מייצרת ותורמת חומר חיטוי לידיים כדי להילחם במגפת קוביד-19 Mary Kay Inc. הודיעה שהחברה תקדיש חלק מיכולות שרשר
פירמיד אנליטיקס השלימה סבב גיוס בהיקף של 25 מיליון דולר בהובלת קרן JVP Pyramid Analytics, מפתחת פלטפורמת הדור הבא בתחום ה
JPMorgan Chase מבצע השקעה פילנתרופית של 50 מיליון דולר כדי לעזור לטפל בהשפעות המיידיות ולטווח הארוך של קוביד 19 JPMorgan Chase הודיע על התחייבות פילנתרופית גלובלי
קרן ג'ק מא וקרן עליבאבא הודיעו על תרומות לארבע מדינות בדרום מזרח אסיה הקרנות הצליחו להושיט יד לממשלות של מלזיה, אינדונזי
גטסוויפט מוסיפה את הווארד דין ומרק באומן כשיושבי ראש משותפים של הוועדה המייעצת GetSwift Limited ספקית מובילה של תוכנה כשירות של ט
אנטרה ביו תדווח על התוצאות העסקיות והכספיות של 2019 ב-26 במרץ 2020 Entera Bio Ltd.מובילה בפיתוח של תרופות של מולקולות
ביוסייט מגייסת 19 מיליון דולר כדי לתמוך בתוכניות אונקולוגיות בשלב הקליני Biosight Ltd, חברה לפיתוח תרופות המפתחת תרופות חדש
DIP תציע תשלום סיוע לאלו שאינם יכולים לעבוד בגלל מחלה שקשורה לנגיף הקורונה DIP Corporation הודיעה ביום שני 9 במרץ שתתחיל להצי
מודי'ס מציעה לציבור מחקרים על השפעת נגיף הקורונה על האשראי והכלכלה Moody’s Corporation מציעה את המחקרים והדעות שלה על
LiquidX יוצרת שותפות עם Emirates NBD LiquidX יוצרת שותפות עם Emirates NBD, בנק מוביל בא
ACI חושפת את שדות התעופה הטובים ביותר בעולם בחוויית הלקוח Airports Council International (ACI) World חשפה הי
אנדרסן גלובל חותמת על הסכם עם Kambourov & Partners ופרקטיקת המס בבולגריה אנדרסן גלובל התקשרה בהסכם לשיתוף פעולה עם Kambouro
i2c מרחיבה נוכחות במזרח התיכון ואפריקה בשל ביקוש לעיבוד הזריז וגמיש שלה i2c Inc., ספקית מובילה של טכנולוגיות תשלומים ובנקא
אנדרסן גלובל מגדילה את הנוכחות במזרח התיכון עם חברה מדובאי אנדרסן גלובל הודיעה על הוספת נוכחות בדובאי על ידי
שותפויות אינטלקס, איתיחאד ואבוניק בגמר פרסי החדשנות במצוינות תפעולית השותפויות של אינטלקס עם איתיחאד נתיבי אוויר ואבוני
הוסף תגובה 
תגובות  ( תגובות)