תרו מפרסמת את תוצאות הרבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2021

דרוג:

תרו מפרסמת את תוצאות הרבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2021

 

הותורן, ניו יורק, 28 ביולי 2021, (BUSINESS WIRE):

 

תרו תעשייה רוקחית בע"מ ("תרו" או "החברה") (NYSE:TARO) מסרה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות לרבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2021.

 

דגשים ברבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2021 – לעומת הרבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2020

 • המכירות נטו עלו ב- 29.5 מיליון דולר, או 25.1%, ל-147.1 מיליון דולר.
 • הרווח הגולמי של 77.7 מיליון דולר עלה ב- 12.8 מיליון דולר וכאחוז מהמכירות נטו היה 52.8% לעומת 55.2%.
 • הוצאות המחקר ופיתוח של  13.0 מיליון דולר היו בהתאם לרבעון המקביל אשתקד.
 • הוצאות המכירה, שיווק, כלליות ומנהלה של 24.0 מיליון דולר, גדלו ב-1.7 מיליון דולר.
 • העתודות להסדרים והפסדים של 60.0 מיליון דולר משקפות הוצאות משפטיות נוספות הקשורים לענייני הגבלים עסקיים אזרחיים רב תחומים מתמשכים. ברבעון המקביל אשתקד, הסדרי פשרה והפסדים בסך 478.9 מיליון דולר משקפים את ההוצאה החד פעמית של 418.9 מיליון דולר, שקשורה להסדר הגלובלי לגבי החקירות של משרד המשפטים על ענף התרופות הגנריות בארה"ב; והפרשה נוספת של 60.0 מיליון דולר נעשתה עבור ענייני ההגבלים העסקיים האזרחיים בסמכויות שיפוט מרובות הקשורים שנמשכים; אבל לא יכול להיות ביטחון לגבי התוצאה הסופית.
 • ההכנסה (ההפסד) התפעולית של (19.2) מיליון דולר לעומת (449.2) מיליון דולר. ללא ההוצאה של העתודות להסדרים והפסדים בשתי התקופות, ההכנסה התפעולית הייתה 40.8 מיליון דולר לעומת 29.8 מיליון דולר, גידול של 11.0 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו הייתה 27.8% לעומת 25.3%.
 • ההכנסה מריבית וההכנסה הפיננסית האחרת קטנה ב-4.3 מיליון דולר ל-3.00 מיליון דולר, ביטוי לסביבה הגלובלית של שיעורי ריבית נמוכים יותר.
 • הכנסה ממטבע חוץ של 0.3 מיליון דולר לעומת הכנסות בסך 0.2 מיליון דולר ברבעון המקביל -  השפעה שלילית של 0.5 מיליון דולר.
 • הוצאה על מיסים של 2.7 מיליון דולר לעומת הוצאה על מיסים של 8.9 מיליון דולר – בניכוי ההשפעה של העתודות להסדרים והפסדים, שיעור המס האפקטיבי ברבעון היה 6.1% לעומת 23.4%. שיעור המס המופחת הוא בעיקר תוצאה של הפסדים תפעוליים נטו שנרכשו.

·         ההכנסה (ההפסד) הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב- (18.8) מיליון דולר, בהשוואה ל- (434.9) מיליון דולר. ללא ההוצאה של העתודות להסדרים והפסדים בשתי התקופות, ההכנסה הנקייה הייתה 41.2 מיליון דולר לעומת 29.0 מיליון דולר. ההפסד המדולל למניה ברבעון היה (0.50)$. ללא ההוצאה של העתודות להסדרים והפסדים בשתי התקופות, הרווח המדולל למניה היה $1.09 לעומת $0.76.

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן

 • המזומנים שהגיעו מפעילות היו 44.0 מיליון דולר לעומת 64.1 בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2020.
 • נכון ל-30 ביוני 2021 המזומנים, כולל ניירות ערך סחירים לטווח קצר ולטווח ארוך, גדלו ב-13.5 מיליון דולר ל-1.59 מיליארד דולר מ- 31 במרץ 2021. מזומנים וניירות ערך משקפים את ההשפעה של רכישה חוזרת של מניות בסך 18.3 מיליון דולר.

מר עודאי בלדוטה, מנכ"ל תרו, אמר: "אנו מרוצים מתוצאות הרבעונים הללו, אם כי אנו שומרים על אופטימיות זהירה לנוכח הנוף הגנרי המאתגר המתמשך וחוסר הוודאות בשוק הנובע מהעלייה האחרונה במקרי ה-COVID. השקעת המחקר והפיתוח שלנו נשארת במסלול ואנו ממשיכים לבחון הזדמנויות צמיחה אסטרטגיות אנאורגניים".

 

אישורים של FDA ובקשות לאישורים

 

החברה קיבלה לאחרונה אישור ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") ליישום תרופה החדשה במסלול מקוצר (ANDA): Clindamycin Phosphate Topical Lotion, 1%.. לתרו יש עכשיו בסך הכל תשע עשרה בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA, כולל חמישה אישורים זמניים.

 

תוכנית רכישת מניות – החזר הון לבעלי המניות

ב-4 בנובמבר 2019 הודיעה החברה כי מועצת המנהלים שלה אישרה רכישת מניות מהציבור בהיקף של עד 300 מיליון דולר. אישור רכישה זה מאפשר לחברה לרכוש מניות רגילות של החברה מעת לעת באמצעות רכישות המתבצעות במהלך העסקאות הרגיל בשוק (כולל תוכניות מסחר 10b5-1), עסקאות שהמו"מ בגינן מתבצע מחוץ לשוק, הצעות לציבור ואפשרויות נוספות. לא נקבע תחום זמן בו תוכנית הרכישה נדרשת להתבצע והתוכנית עשויה להיות מושהית או מבוטלת בכל זמן.

במהלך הרבעון רכשה החברה 254,717 מניות במחיר ממוצע למניה של 73.61 דולר. בסך הכל, עד ה-30 ביוני 2021, רכשה החברה בסך הכול 586,750 מניות, במחיר ממוצע של 74.53 דולר למניה.

 

הגשת טופס F-20 ל-SEC

 

ב-17 ביוני 2021 תרו הגישה את הדוח השנתי שלה על גבי טופס F-20 לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC) על שנת הכספים שהסתיימה ב-31 במרץ 2021.

תרו מזהירה שהמידע הכספי שלעיל מוצג על בסיס לא מבוקר וכפוף לשינויים.

אודות תרו

 

תרו תעשייה רוקחית בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשייה רוקחית בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

 

הצהרת חוף מבטחים

 

הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים הוכנו על אותו בסיס כמו הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים, ולדעת ההנהלה, משקפים את כל ההתאמות הנחוצות כדי להציג באופן הוגן את המצב הכספי ותוצאות הפעילות של החברה. יש לקרוא את הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים יחד עם הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה שכלולים בדוח השנתי של החברה על גבי טופס F-20, כפי שהוגש ל-SEC.

 

אמירות מסוימות בהודעה זאת הן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו ב-Private Securities Litigation Reform Act של 1995. אמירות אלה כוללות, אך לא רק, אמירות שלא מתארות עובדות היסטוריות או שמתייחסות או קשורות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיקרו או לשון דומה, ואמירות בנוגע לביצועים הכספיים של החברה, הזמינות של מידע כספי והערכות של תוצאות כספיות ומידע לגבי שנת הכספים 2022. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות שמשתקפות במידע צופה פני עתיד זה מבוססות על הנחות סבירות, היא לא יכולה לתת ערובות לכך שהציפיות שלה יתגשמו. גורמים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים תנאים כלכליים כלליים מקומיים ובינ"ל, תנאי השוק והענף, שינויים במצב הפיננסי של החברה, תביעות משפטיות שיוגשו על ידי צד כלשהו לבית משפט כלשהו בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה שתרו פועלת בה, פעולות רגולציה וחקיקה במדינות שתרו פועלת בהן, וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדוחות של החברה לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוחות השנתיים שלה על גבי טופס 20-F. מידע צופה פני עתיד ישים רק ביום שבו הוא מפורסם. החברה לא מתחייבת לעדכן, לשנות או לתקן מידע צופה פני עתיד כלשהו, בין אם כתוצאה של מידע חדש, התפתחויות נוספות או עוקבות או מסיבה אחרת.

 

 

אנשי קשר

 

Daphne Huang
VP, CFO
(914) 345-9001
Daphne.Huang@taro.com

William J. Coote
AVP, Treasurer and Investor Relations – Interim CFO
(914) 345-9001
William.Coote@taro.com

 

מקור:  Taro Pharmaceutical Industries Ltd.

 

תוכן הודעה זו בשפת המקור, מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.

 

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire

 

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769


תגיות של המאמר: TARO | תרו |

כתבות נוספות בקטגוריה קריירה ועבודה, כספים ופיננסים

Upfield מכריזה על התחייבויות להפחית את הרעב העולמי על ידי תמיכה בחקלאים קטנים לקראת פסגת מערכות המזון של האו"ם בניו יורק, Upfiel
משרד עורכי דין גלובלי משיק משרד בוררים בינלאומי בקנדה Wasel & Wasel Arbitrator Services Inc. (WWAS) היא
בומברדייה מרחיבה את היצע הלקוחות במרכז השירות של דאלאס עם יכולות חדשות לשיפוצים ולתיקוני פנים בומברדייה שמחה להודיע על שיפור פעילויות התיקון והש
קבוצת נמלי AD וחברת הפיתוח עקבה חותמות על הסכם לפרויקטים של תיירות ושיפור ימי בעקבה - ירדן AD Ports Group, המנחה המובילה בתחום המסחר והלוגיסט
הספינה 'פנינה נסתרת' מגיעה לרוטרדם כדי להפוך לכלי קיבול עבור חברת המתכות The Metals Company - חברת המתכות (נאסד"ק: TMC) הוד
המוזיאון והספרייה הצבאית ע"ש פריצקר מכריזים על המועמדים הסופיים בתחרות העיצוב הבינלאומית לזכר יוצאי צבא המלחמה הקרה באפריל 2021, המוזיאון והספרייה הצבאית ע"ש פריצקר,
אנדרסן גלובל ממשיכה בהתרחבותה באסיה עם משרד עורכי דין שבסיסו במלזיה Andersen Global ממשיכה בהתרחבותה באסיה באמצעות הסכ
Adagio Therapeutics מספקת עדכוני תוכניות נוגדנים לקורונה, כמו גם נקודות עיקריות עיסקיות ותוצאות כספיות לרבעון השני של 2021 Adagio Therapeutics, Inc, (נאסד"ק: (ADGI חברה ביו-
רוזן, עורכי דין מובילים במשפט, מעודדים משקיעים ב- Generac Holdings Inc.  עם הפסדים העולים על 100 אלף דולר לעבור ייעוץ לפני מועד האחרון החשוב של 19 באוקטובר בתביעה ייצוגית בניירות ערך שהוגשה לראשונה על ידי המשרד – GNRC מדוע: משרד רוזן עורכי דין, משרד עורכי דין בינלאומי
רוזן, היועץ המוביל למשקיעים גלובליים, מעודד משקיעים ב- Yalla Group Limited Investors לעבור ייעוץ לפני המועד החשוב של 12 באוקטובר בתביעה ייצוגית בעניין ניירות ערך שהוגשה לראשונה על ידי המשרד – YALA מדוע: משרד רוזן עורכי דין, משרד עורכי דין בינלאומי
רוזן, עורכי דין מובילים במשפט, מעודדים משקיעים ב- Concho Resources Inc. עם הפסדים העולים על 100 אלף דולר לעבור ייעוץ לפני מועד האחרון החשוב של 28 בספטמבר בתביעה ייצוגית בניירות ערך – CXO מדוע: משרד רוזן עורכי דין, משרד עורכי דין בינלאומי
רוזן, היועץ המוביל למשקיעים גלובליים, מעודד משקיעים ב- PayPal Holdings, Inc. שצברו עודף הפסדים העולים על $100,000, לעבור ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב בתביעה ייצוגית בעניין ניירות ערך שהוגשה לראשונה על ידי המשרד – PYPL מדוע: משרד רוזן עורכי דין, משרד עורכי דין בינלאומי
מחקר חדש חושף מימון מיליארדי דולרים לפרויקטים של אנרגית פחם באפריקה, אסיה מסכנת את הגישה לאנרגיה, ותוכניות אקלים מחקר חדש שפורסם היום על ידי Sustainable Energy for
לנדמרק חוגגת 30 שנה כמובילת התעשייה בצמיחה אישית ומקצועית, הכשרה ופיתוח Landmark (Landmark Worldwide), שהוקמה בשנת 1991, ח
מעבדות דנטה מודיעות על מינויה של המומחית המשפטית העולמית רייצ'ל היברפילד ליועצת המשפטית בצוות ההנהלה המתרחב שלה Dante Labs, מובילה עולמית בגנומיקה וברפואה מדויקת,
מחקר גלובלי של אגון זנדר חושף שמנכ"לים מודעים יותר לעצמם, אך צריכים להיות יותר יחסיים ומסתגלים אגון זנדר, חברת ייעוץ המנהלים הבינלאומית, הודיעה ה
Madison Realty Capital מיישמת הלוואת בניה של 450 מיליון דולר עבור פיתוח שימושים מעורבים של 1,098 יחידות במרכז ברוקלין Madison Realty Capital, חברה להשקעות פרטיות בנדל"ן
חאבייר קבאדה מונה לנשיא ומנכ"ל מיצובישי פאוור אירופה, המזרח התיכון ואפריקה חאבייר קבאדה מונה לנשיא ומנכ"לMitsubishi Power אי
אנדרסן גלובל נכנס לשוק בדרום מזרח אסיה Andersen Global מוסיפה רוחב לפלטפורמה שלה באסיה בא
מעבדות דנטה מודיעה על הרחבת צוות הכספים שלה עם מינויו של אנדרה נל לסמנכ"ל הכספים, דלילה רחמני למנהלת חשבונות ראשית, לאורה דיאנג'לו לסמנכ"לית קשרי משקיעים ועומר אלבקשיש למנהל בכיר Dante Labs, מובילה עולמית בגנומיקה וברפואה מדויקת,
הוסף תגובה 
תגובות  ( תגובות)